BioDemo – Uuden teollisuudenalan arvoketjujen demonstrointi

Elokuussa 2022 aloitetun BioDemo-hankkeen keskeisenä tavoitteena on edesauttaa bio- ja kiertotalouden mukaisen teollisen mittakaavan yritystoiminnan kehittymistä Turun seudulla. Hankkeessa rakennetaan bio- ja kiertotalouden toimijoiden välisiä arvoketjuja ja demonstroidaan yhdessä yritysten kanssa pilot-mittakaavassa 2–3 arvoketjun toimivuutta.

Demonstroitaviin arvoketjuihin sisältyy useita toimia eri toimialoilta: biomassan korjuu ja hankinta, raaka-aineen jalostus ja prosessointi lopputuotteiksi asti. Bio- ja kiertotalouden mukaisia raaka-aineita on tavoitteena jalostaa esimerkiksi tekstiili- ja kosmetiikkateollisuudessa käytettäviksi raaka-aineiksi. Pääroolissa ovat mm. olki ja järviruoko.

BioDemo on ryhmähanke, jonka päätoteuttajana ja koordinaattorina toimii Turku Science Park Oy, tehden saumatonta yhteistyötä Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa tehdään selvitys-, fasilitointi-, sidosryhmä-, ja tutkimustyötä.

BioDemo hankehenkilöstöä Åbo Akademista, Turun Ammattikorkeakoulusta ja Turku Science Parkista tutkimusseminaarissa Åbo Akademin Aurumissa helmikuussa 2023. Kuva: Shoja Lak

Hankkeen tuloksena yritykset Turun seudulla ovat demonstroineet paikallisiin raaka-aineisiin, kuten olkeen, järviruokoon ja kierrätettyihin tekstiilikuituihin pohjautuvien bio- ja /tai kiertotalouden, mukaisten arvoketjujen toimivuutta ja on tunnistettu potentiaaliset lopputuotteet. Demonstrointeihin osallistuvat yritykset saavat arvokasta tietoa bio- ja kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Hankkeessa kerätään myös tietoa Turun seudulla olevien biopohjaisten raaka-aineiden, kuten oljen ja järviruo’on saatavuudesta ja miten saatavuus vastaa yritysten ja teollisuuden raaka-ainetarpeisiin.

BioDemo vahvistaa koko Turku Business Regionin innovaatiotoimintaa ja pitkällä aikavälillä tukee uuden bio- ja kiertotalouteen pohjautuvan teollisuuden syntyä ja kasvua Turun seudulla.

BioDemo-hanke odottaa edelleen Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:n teknistä rahoituspäätöstä, mutta käynnistettiin omalla riskillä elokuussa 2022 ja jatkuu heinäkuuhun 2025. Ryhmähankkeen kokonaisbudjetti on noin miljoona euroa, josta EAKR rahoitusta 60%.

Kuva: Shoja Lak

Vaikka hanke odottaa edelleen virallista rahoituspäätöstä, on toiminta kuitenkin täydessä vauhdissa. Helmikuun lopulla hankepartnerit kokoontuivat Åbo Akademin Aurumissa puolipäivää kestäneeseen tutkimusseminaariin, jossa tavoitteena oli käydä läpi erinäisiä tutkimusmenetelmiä ja pohtia miten niitä hyödynnetään hankkeen edetessä. Turun AMK on toimittanut mm. järviruokoa Åbo Akademin tutkimuslaboratorioihin ja selvittänyt ja kartoittanut raaka-aineiden mahdollisia toimittajia. Yritystapaamisia on ollut myös useita eri aloilta ja arvoketjujen eri vaiheista.

Hankkeen työpaketit pähkinänkuoressa:

  • Työpaketti 1: Bio- ja kiertotalouden mukaisten raaka-aineiden hankintaketjujen kartoittaminen ja kehittäminen
  • Työpaketti 2: Korkean jalostusasteen kestävien tuotteiden kehitys ja tuotteistaminen bio- ja kiertotalouden mukaisista raaka-aineista.
  • Työpaketti 3: Yritysten muodostamien arvoketjujen toimivuuden demonstrointi
  • Työpaketti 4: Viestintä

Korkean jalostusasteen kestävien tuotteiden kehityksessä keskeisenä osana ovat laboratoriotutkimukset. Logistiikkaketjun tarvetta ja toimivuutta ei myöskään voi vähätellä. Vaikka raaka-aineita kuten järviruokoa ja olkea löytyy Varsinais-Suomen alueelta paljon, itse arvoketju korjuusta teolliseen tuotantoon on haasteellista. Oleellista on löytää ratkaisuja jotka ovat taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta etuisia.

Yhteyshenkilöt Turku Science Park Oy:ssä: Ida Forssell-Martikainen ja Reeta Huhtinen

Teksti: Ida Forssell-Martikainen

Kuvat: Shoja Lak